Etika a respekt

„Etika“ a „respekt“ jsou dvě hodnoty, které představují, co je pro naši skupinu dnes důležité. Hodnoty nás spojují a definují naši kulturu, tedy to, jak se rozhodujeme a jak podle těchto rozhodnutí jednáme. Prostřednictvím „etiky a respektu“ vytváří UniCredit dlouhodobě udržitelnou hodnotu plynoucí z našich obchodních aktivit.

Naším cílem je vytvořit rozmanité a inkluzivní pracovní prostředí, kde má každý příležitost přispět k našemu úspěchu. Naše hodnoty se odrážejí v našich politikách v oblasti lidských zdrojů, které aktivně prosazují úplné dodržování práv, hodnot a důstojnosti lidí a zachování životního prostředí, díky čemuž patříme mezi nejlepší zaměstnavatele.
 

Etika a respekt - řídí naše každodenní činnosti

 

 • „Etika a respekt“ řídí interakce mezi všemi zaměstnanci v celé skupině.
  Od každého se očekává, že přispěje k vytváření a udržování pracovního prostředí, které je ohleduplné a harmonické v co největší možné míře.
 •  „Etika a respekt" zakotvují podporu diverzity a rovnováhy mezi osobním a pracovním životem, které jsou pro naši skupinu klíčové.
   Chceme vytvořit prostředí, ve kterém se respekt a pozornost k potřebám, zdraví a spokojenosti zaměstnanců považují za nezbytné pro dosažení udržitelných výsledků.
 • „Etika a respekt" posilují naši kulturu otevřené komunikace a poskytují ochranu proti snahám o odplatu tak, aby zaměstnanci a třetí strany mohli bez problémů otevřeně a čestně komunikovat. 
  Doporučujeme všem, aby se vyjadřovali bez obav z odplaty ve vztahu k jakékoli situaci, která může zahrnovat neetické nebo nezákonné jednání nebo nepřiměřené interakce s ostatními.
 • „Etika a respekt" se vztahují na všechny obchodní politiky skupiny týkající se udržitelnosti a interakce se zúčastněnými stranami, což umožňuje dosažení udržitelného úspěchu v podnikání a dlouhodobých cílů.
  Cíle a další obchodní výsledky nepovažujeme za dosažené, pokud nejsou splněny v souladu se zásadami skupiny.
 • „Etika a respekt" znamenají korektnost vůči všem zainteresovaným osobám, a to za všech okolností, s cílem dosahovat udržitelných výsledků.
  Od zaměstnanců UniCredit se bez ohledu na odpracovaná léta, odpovědnost a zemi očekává, že ve svých každodenních činnostech budou dělat to, co je správné, a budou vůči všem zainteresovaným stranám spravedliví a čestní, aby získali a udrželi důvěru.

 

Etika a respekt – proaktivní podpora

 

Obtěžování, nevhodné sexuální chování a šikana

Obtěžování, nevhodné sexuální chování a šikana


Všem zaměstnancům poskytujeme důležitá školení zaměřená na boj proti obtěžování, šikaně a nevhodnému sexuálnímu chování i na podporu jednotlivců. Máme několik kanálů, prostřednictvím kterých je možné tyto případy nahlásit.
Stáhněte si naši politiku
 

Podpora genderové vyváženosti

Podpora genderové vyváženosti


Naše skupinová politika pro genderovou rovnost, kterou jsme začali implementovat v roce 2013, stanovuje zásady a pokyny pro zajištění rovných podmínek v celé bance, jako i způsobu vytváření vyšší hodnoty. Podpisem charty Ministerstva financí Spojeného království týkající se žen ve finančním sektoru (Women in Finance Charter) v červenci 2018 jsme si stanovili cíl zdvojnásobit počet žen v seniorních vedoucích funkcích na úrovni skupiny na 20 % do roku 2022. Jsme hrdí na to, že se nacházíme v indexu Bloomberg 2020 Gender Equality Index.

Opatření proti aktům odplaty

Opatření proti aktům odplaty


Skupina přísně zakazuje jakoukoli formu odplaty vůči zaměstnancům, kteří v dobré víře ohlásí možné porušení etické zásad. Chráníme zaměstnance, kteří upozorňují na případy nevhodného chování prostřednictvím našich důvěrných kanálů pro ohlašování případů. 

Stáhněte si naši politiku
 

Inkluze hodnot

Inkluze hodnot


Zohledňujeme různorodé potřeby zaměstnanců naší skupiny vytvářením lepšího a dostupnějšího pracovního prostředí založeného na inkluzi. Manažer skupiny pro diverzitu a inkluzi pravidelně diskutuje spolu s generálním ředitelem a top managementem o důležitosti tohoto tématu a pokračujeme ve zvyšování povědomí o tom, jak rozpoznat a řešit podvědomé předsudky s cílem podpořit inkluzivní kulturu.

Týden diverzity a inkluze UniCredit 2019

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo