Orgány banky

Představenstvo

Jakub Dusílek
předseda představenstva

Marco Iannaccone
místopředseda představenstva

Slavomír Beňa
člen představenstva

Tomáš Drábek
člen představenstva

Massimo Francese
člen představenstva

Alen Dobrić
člen představenstva

Jaroslav Habo
člen představenstva

Hana Čitbajová
členka představenstva

Stefano Gison
člen představenstva

Dozorčí rada UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Jiří Kunert Předseda
Ing. Jana Szászová Člen
Klára Čapková Člen
Eva Mikulková Člen
Goffredo Guizzardi Člen
Davide Bazzarello Člen
Andrea Vintani  Člen

 

Výbor pro odměňování

Jiří Kunert Předseda    
Andrea Vintani Člen 
Klára Čapková Člen

 

Výbor pro jmenování

Jiří Kunert Předseda    
Andrea Vintani Člen
Goffredo Guizzardi Člen

 

Výbor pro rizika

Davide Bazzarello Předseda    
Andrea Vintani Člen
Goffredo Guizzardi Člen

Valná hromada

Valná hromada akcionářů je nejvyšším orgánem banky. Rozhoduje o všech záležitostech banky, které příslušný zákon nebo tyto stanovy zahrnují do její působnosti.

Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

 • rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 • rozhodování o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 511 a násl. ZOK či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči bance proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 • rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 286 a násl. ZOK,
 • volba a odvolání členů dozorčí rady, členů výboru pro audit a jiných orgánů určených stanovami,
 • schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
  rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty a stanovení podílů na zisku členům představenstva a dozorčí rady,
 • rozhodování o odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit,
 • rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů banky k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 • rozhodnutí o zrušení banky s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 • schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části,
  která by znamenala podstatnou změnu předmětu podnikání nebo činnosti banky,
 • schválení smlouvy o tiché společnosti, jejích změn a jejího zrušení,
 • určovat na základě doporučení výboru pro audit auditory banky,
 • rozhodnutí o zřizování nepovinných fondů banky a o postupech jejich tvorby a čerpání,
 • rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK, jiné právní předpisy nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady

Více informací

Předseda výboru pro audit:                   

                                    Marco Radice, dat. nar. 28. 8. 1957,

                                    bytem Via S. Simpliciano, 5 - 20121 Milano, Italská republika

                                    Den vzniku členství: 27. října 2017

 

Člen výboru pro audit:                          

                                    Wolfgang Schilk, dat. nar. 16. března 1967,

                                    bytem 2603 Felixdorf, Steinfeldgasse 36, Rakouská republika

                                    Den vzniku členství: 29. dubna 2020

 

Člen výboru pro audit:                          

                                    Benedetta Navarra, dat. nar. 24. března 1967

                                    bytem Via del Gambero 23, 00187, Řím, Italská republika

                                    Den vzniku členství: 24. září 2015

 

 

Řízení

Výkonný řídicí výbor (VRV) ve skupině UniCredit je vytvořený pro účely zajištění efektivního řízení, koordinace a kontroly obchodní činnosti skupiny, jako i pro účely efektivního sladění holdingové společnosti s různými obchodními činnostmi a oblastmi.

Více informací najdete na internetové stránce skupiny UniCredit.

 Orgány společnosti

V UniCredit jsme zavedli „tradiční“ systém řízení a kontroly na úrovni skupiny. Tento model správy a řízení umožňuje efektivní řízení společnosti a současně zajišťuje efektivní kontroly.

Více informací najdete na internetové stránce skupiny UniCredit.

 

Franšízy & Partneři

 

UniCredit Bank Expres 

Franšízová obchodní místa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Obchodní místa pod značkou UniCredit Bank Expres představují unikátní koncept spojení UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a partnera (samostatného podnikatele) provozujícího vybrané obchodní místo. Obchodní místa UniCredit Bank Expres jsou jako distribuční kanál provozována na franšízovém principu a jejich hlavní role je nabídka a prodej základních produktů a služeb pro občany, podnikatele, malé a střední firmy v lokalitách svého umístění, respektive v jejich spádových oblastech.

Obchodní místa UniCredit Bank Expres poskytují služby jen se souhlasem UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a významně rozšiřují dostupnost bankovních produktů a služeb ve všech regionech České republiky. Činnost obchodního místa, jeho pracovníků, a spolu s tím i nabídka a proces zpracování veškerých produktů a služeb podléhají jednotným standardům UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

 

Proč podnikat pod hlavičkou UniCredit Bank
 • Silná mezinárodní značka
 • Plně vybavené obchodní místo banky
 • Systematické vzdělávání a trvalá odborná podpora při řešení konkrétních obchodních případů
 • Cílená marketingová podpora
 • Inovativní bankovní produkty
 • Možnost logického propojení poskytování bankovních služeb s dosavadním podnikáním (nesmí být v přímém konkurenčním vztahu)
 • Možnost provozování více franšízových obchodních míst

Podpora pro franšízové partnery

 • Zařízené obchodní místo, včetně veškeré IT technologie a inteligentního bankomatu 2. generace (vklady i výběry hotovosti 24 hodin denně)
 • Inovativní bankovní produkty
 • Osvědčený systém vzdělávání a školení
 • Individuální konzultace obchodních případů poskytované dedikovanými specialisty a metodiky
 • Cílená marketingová podpora – lokální i celorepubliková
 • Využití obchodních vazeb UniCredit Bank pro Vaše franšízové podnikání
 • Unikátní provizní systém
Kritéria výběru franšízových partnerů
 • Motivace a osobní angažovanost zájemce
 • Detailní znalost lokality/regionu
 • Silně proobchodní orientace
 • Dostatečný finanční kapitál
 • Dovednosti, schopnosti a zkušenosti pro vedení obchodního místa
 • Ochota spolupracovat a učit se novým věcem
 • Trestní a finanční bezúhonnost
 • Předchozí znalosti z oboru bankovnictví nejsou podmínkou

Kontaktní osoba pro zájemce o licenci:
Petr Vojtěch, tel. 606 738 125
petr.vojtech@unicreditgroup.cz

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle
www.unicreditbank.cz

Partners bankovní služby – značka UniCredit Bank

Partners bankovní služby představují unikátní spojení bankovních produktů, služeb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a finančního plánování a osobního poradenství Partners Financial Services, a.s. Pod tímto označením jsou prostřednictvím poradců Partners distribuovány bankovní produkty a služby, které UniCredit Bank připravuje ve spolupráci se společností Partners.

„Partners bankovní služby - značka UniCredit Bank" je součástí distribuční sítě banky a není samostatným subjektem.

Společnost Partners Financial Services, a.s., je partnerem banky ve vybraných obchodních místech UniCredit Bank Expres, kde mají nyní klienti možnost využívat mimo služeb UniCredit Bank také produktů a služeb společnosti Partners.

Více informací o souvisejících produktech i službách naleznete na internetových stránkách www.partnersbs.cz.

Dlouhodobě spolupracujeme s vybranými společnostmi pro všechny segmenty našich klientů. Můžeme tak lépe poznat jejich finanční potřeby, pomáhat jim rozvíjet jejich finanční plány a to vše díky našim inovativním produktům a službám. S využitím služeb třetích stran jsme tak přítomni kdekoliv po celé České republice a na Slovensku.  

Naši TOP partneři Banky:

 • Partners Financial Services, a.s.
 • Broker Trust, a.s.
 • Broker Consulting, a.s.
 • Fincentrum, a.s.
 • OVB Allfinanz, a.s.
 • Bonnet.cz spol. s r.o./Chytrý Honza.cz.s.r.o.
 • Allianz kontakt, s.r.o.
 • GEPARD FINANCE a.s.
 • OPEN FINANCE s.r.o.
 • Česká Pojišťovna a.s.
 • M&M finance company s.r.o.
 • INSIA a.s.
 • ZFP akademie, a.s.
 • GOLEM FINANCE  s.r.o.
 • SAB servis s.r.o.
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo