Orgány banky

Představenstvo

Jakub Dusílek
předseda představenstva

Marco Iannaccone
místopředseda představenstva

Slavomír Beňa
člen představenstva

Tomáš Drábek
člen představenstva

Massimo Francese
člen představenstva

Alen Dobrić
člen představenstva

Miroslav Štrokendl
člen představenstva

Dozorčí rada UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Jiří Kunert Předseda
Niccolo’ Ubertalli Místopředseda
Ing. Jana Szászová Člen
Klára Čapková Člen
Eva Mikulková Člen
Goffredo Guizzardi Člen
Benedetta Navarra Člen
Wolfgang Schilk Člen
Andrea Vintani  Člen

 

Výbor pro odměňování

Jiří Kunert Předseda    
Andrea Vintani Člen 

 

Výbor pro jmenování

Jiří Kunert Předseda    
Niccolo’ Ubertalli Člen
Andrea Vintani Člen

 

Výbor pro rizika

Wolfgang Schilk Předseda    
Andrea Vintani Člen
Goffredo Guizzardi Člen

Valná hromada

Valná hromada akcionářů je nejvyšším orgánem banky. Rozhoduje o všech záležitostech banky, které příslušný zákon nebo tyto stanovy zahrnují do její působnosti.

Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

 • rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 • rozhodování o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 511 a násl. ZOK či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči bance proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 • rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 286 a násl. ZOK,
 • volba a odvolání členů dozorčí rady, členů výboru pro audit a jiných orgánů určených stanovami,
 • schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
  rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty a stanovení podílů na zisku členům představenstva a dozorčí rady,
 • rozhodování o odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit,
 • rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů banky k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 • rozhodnutí o zrušení banky s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 • schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části,
  která by znamenala podstatnou změnu předmětu podnikání nebo činnosti banky,
 • schválení smlouvy o tiché společnosti, jejích změn a jejího zrušení,
 • určovat na základě doporučení výboru pro audit auditory banky,
 • rozhodnutí o zřizování nepovinných fondů banky a o postupech jejich tvorby a čerpání,
 • rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK, jiné právní předpisy nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady

Více informací

Předseda výboru pro audit:                   

                                    Marco Radice, dat. nar. 28. 8. 1957,

                                    bytem Via S. Simpliciano, 5 - 20121 Milano, Italská republika

                                    Den vzniku členství: 27. října 2017

 

Člen výboru pro audit:                          

                                    Wolfgang Schilk, dat. nar. 16. března 1967,

                                    bytem 2603 Felixdorf, Steinfeldgasse 36, Rakouská republika

                                    Den vzniku členství: 29. dubna 2020

 

Člen výboru pro audit:                          

                                    Benedetta Navarra, dat. nar. 24. března 1967

                                    bytem Via del Gambero 23, 00187, Řím, Italská republika

                                    Den vzniku členství: 24. září 2015

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo