Skip to main content

Představenstvo

Jiří Kunert
předseda představenstva a generální ředitel

Paolo Iannone
místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele

David Grund
člen představenstva

Aleš Barabas
člen představenstva

Ljubiša Tešić
člen představenstva

Miroslav Štrokendl
člen představenstva

Giovanni Guidi
člen představenstva

Dozorná rada UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Mirko Bianchi Předseda
Heinz Meidlinger
Místopředseda
Suzanne Malibas Člen
Ing. Jana Szászová Člen
Mgr. Miloš Bádal Člen
Eva Mikulková Člen
Csilla Ihász Člen
Benedetta Navarra Člen
Enrico Minniti Člen

 

Valná hromada

Valná hromada akcionářů je nejvyšším orgánem banky. Rozhoduje o všech záležitostech banky, které příslušný zákon nebo tyto stanovy zahrnují do její působnosti.

Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

 • rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 511 a násl. ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,
 • rozhodování o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 511 a násl. ZOK či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči bance proti pohledávce na splacení emisního kursu,
 • rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 286 a násl. ZOK,
 • volba a odvolání členů dozorčí rady, členů výboru pro audit a jiných orgánů určených stanovami,
 • schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,
  rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o úhradě ztráty a stanovení podílů na zisku členům představenstva a dozorčí rady,
 • rozhodování o odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit,
 • rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů banky k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu,
 • rozhodnutí o zrušení banky s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
 • schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části,
  která by znamenala podstatnou změnu předmětu podnikání nebo činnosti banky,
 • schválení smlouvy o tiché společnosti, jejích změn a jejího zrušení,
 • určovat na základě doporučení výboru pro audit auditory banky,
 • rozhodnutí o zřizování nepovinných fondů banky a o postupech jejich tvorby a čerpání,
 • rozhodnutí o dalších otázkách, které ZOK, jiné právní předpisy nebo stanovy zahrnují do působnosti valné hromady

Více informací

Předseda výboru pro audit:                   

                                    Stefano Cotini, dat. nar. 31. 3. 1951,

                                    bytem Rovereto, Viale Zugna 6 – 38068, Italská republika

                                    Den vzniku funkce: 29. dubna 2014

                                    Den vzniku členství: 29. dubna 2014

 

Člen výboru pro audit:                          

                                    Heinz Meidlinger, dat. nar. 6. září 1955,

                                    bytem Vídeň, Kalmusweg 46/Haus 107, 1220, Rakouská republika

                                    Den vzniku členství: 29. dubna 2014

 

Člen výboru pro audit:                          

                                    Benedetta Navarra, dat. nar. 24. března 1967

                                    bytem Via del Gambero 23, 00187, Řím, Italská republika

                                    Den vzniku členství: 24. září 2015

Mobile Phones
Smart Banking

- jednoduchý a pohodlný způsob ovládání účtu

- nejrychlejší přihlášení pomocí Vašeho otisku prstu

- zdarma ve všech kontech a výrazně šetří poplatky za transakce

nebo nebo
Spinning wheel animation

Loading