Diverzita a inkluze

Diverzita a inkluze

 

Náš závazek

 

Součástí strategie mezinárodních společností v 21. století je zaměření na diversitu a inklusivní kulturu. UniCredit je již celé desetiletí hrdá na svůj závazek vytvořit pro všechny své zaměstnance takové prostředí, v němž podporuje rovné příležitosti, inklusi a  diversitu ve svých mnoha podobách -  od genderové, věkové, národností až po sexuální orientaci či disabilitu.

V roce 2009 vedení UniCredit společně s akcionáři stanovilo cíle týkající se rovného zapojení zaměstnanců, kterými se v rámci své obchodní strategie řídí vedení naší banky.

Globální politika pro genderovou rovnost funguje v naší bance od roku 2013.  V roce 2018 jsme vytvořili pozici Group Diversity and Inclusion Managera, který spolupracuje přímo s generálním ředitelem a vrcholovým managementem. Kromě toho se banka podpisem „Listiny Ministerstva financí Jejího Veličenstva zabývající se ženami pracujícími ve finančním sektoru“ (HM Treasury's Women in Finance Charter) zavázala zdvojnásobit počet žen na pozicích vyššího managementu na úrovni skupiny na 20 % do roku 2022.  

 

Rozmanitost však sama o sobě nestačí. Vytvoření firemní kultury, v které se naslouchá každému hlasu, zvyšuje výkonnost a spokojenost zaměstnanců. Jsme toho názoru, že inkluzivní firemní kultura, v níž má každý své místo, je důležitou součástí toho, aby naše banka zůstala na pozici nejlepší evropské banky. Je základem našich zásad Etiky a respektu. UniCredit očekává, že její zaměstnanci přispějí k vytvoření a zachování pracovního prostředí, které je respektuje a kde jsou akceptovány a integrovány rozdíly v otázce věku, rasy, národnosti, náboženství, pohlaví či sexuální orientace.    

 

Naše politika v různorodosti pracovníků je základním bodem naší obchodní strategie lidského kapitálu. Podpora genderové rovnosti a zapojení je tou správnou cestou vedoucí ke zlepšení spokojenosti jednotlivých pracovníků a k tomu, aby byly naše obchodní strategie v dlouhodobém měřítku udržitelné. Poskytovat služby našim klientům je naší nejvyšší prioritou, a proto spoléháme na naše vysoce kvalifikované a loajální zaměstnance, kteří odvádějí vynikající práci.

 

UniCredit se připojila k iniciativě Valuable 500

UniCredit se připojila k iniciativě Valuable 500

 

Globálnímu hnutí řešící problematiku zdravotního postižení a jeho zahrnutí do pracovní agendy. Závazek UniCredit na úrovni celé skupiny.

UniCredit pracuje s tématem invalidity po dobu více než deseti let, včetně speciálního školení pro manažery, partnerství s příslušnými externími organizacemi a speciální politiky společnosti v souladu se Společným prohlášením týkajícím se „Stejných příležitostí a zákazu diskriminace“ podepsaným v roce 2009. Banka se v současné době aktivně zabývá rozvojem digitální dostupnosti.

Iniciativa Valuable 500 spojuje společnosti a lídry, kteří se zavázali začlenit problematiku invalidity do své obchodní agendy. Lídři, kteří jsou součástí tohoto hnutí, budou vyhlášeni na Valném shromážděním OSN v roce 2020.


UniCredit dosáhla pokroku v rozmanitosti na vedoucích pozicích

 

Součástí našeho závazku inkluze různých pracovních skupin je zapojení a zvýšení podílu talentovaných žen v rámci celé skupiny. Ačkoliv je před námi ještě dlouhá cesta, můžeme prohlásit, že UniCredit jak v otázce náboru nových zaměstnankyň tak jejich kariérního růstu dosahuje pokroku.

 

V roce 2019 tvořily ženy 55 procent z řad nových zaměstnanců. 38 procent nových manažerek na úrovni Executive Vice President byly ženy, což potvrzuje náš závazek vybudovat genderově rozmanitý tým lídrů, pomocí různorodosti dosahovat lepších výsledků a být inspirativní pro budoucí generaci lídrů.


Za zmínku stojí naše rada Millennial Board - kterou tvoří zaměstnanci ve věku 22–32 let, nabourává dříve vytvořené vzory, zvyšuje povědomí o názorech mladých generací v oblasti bankovnictví a předkládá inovativní nápady a řešení. Z 60 % ji tvoří ženy.

 

Tyto výsledky potvrzují, že naše úsilí směřující ke stále rozmanitější společnosti má skutečný dopad. Nadále budeme zlepšovat naši vnitřní rozmanitost, přičemž budeme vždy usilovat o to, abychom Dělali to, co je správné!

 

UniCredit je součástí Indexu genderové rovnosti Bloomberg 2020

 

 

 

UniCredit dosáhla pokroku v rozmanitosti na vedoucích pozicích

 

UniCredit se připojil k listině Ženy ve finančním sektoru

UniCredit se připojil k listině Ženy ve finančním sektoru

 

V roce 2018 se UniCredit připojil k Listině Ministerstva financí Jejího Veličenstva zabývající se ženami pracujícími ve finančním sektoru (HM Treasury's Women in Finance Charter), což byl důležitý krok na naší cestě k vyváženější genderové distribuci v rámci celé organizace.
Listina představuje závazek všech signatářů spolupracovat na vybudování vyváženějšího a spravedlivého oboru. Firmy, které podepíší tuto Listinu, se zavazují, že budou nejlepšími podniky v sektoru pomocí čtyř kroků:

  • Jmenují jednoho člena top managementu, který je odpovědný za zapojení pracovníků různého pohlaví. 
  • Stanoví a zveřejní interní cíle pro genderovou rozmanitost ve vyšším managementu.
  • Usilují o to, aby odměny vrcholového vedení souvisely s plněním cílů v otázce genderové rozmanitosti.
  • Jedenkrát za rok zveřejní pokrok při porovnání s těmito cíli na svých internetových stránkách.

 

 

Zpráva o průměrném rozdílu mezi odměnou pro muže a ženy

 

V UniCredit Bank je genderová vyváženost prioritou.

Naší ambicí je budovat stále rozmanitější a inkluzivnější pracoviště, které odráží naši kulturu a společnost jako celek. Zaměřujeme se na získání, udržení a rozvoj talentovaných lidí, jejichž dovednosti a zkušenosti pomáhají uspět jak jim, tak i nám.


Podporujeme zveřejnění údajů o průměrném rozdílu mezi odměnou pro muže a ženy.

Účelem zákonů týkajících se průměrného rozdílu mezi odměnou pro muže a ženy je věnovat se nevyváženosti výdělků mužů a žen na pracovišti; tyto zákony byly představeny ve Velké Británii v roce 2017 pro zaměstnavatele s více než 250 zaměstnanci. Transparentnost má pro nás velký význam a podporujeme zveřejňování informací o průměrném rozdílu mezi odměnou pro muže a ženy. Podle našeho názoru jde o klíčový krok pro dosažení zlepšení tak, aby tento rozdíl zanikl.

 

Zpráva o průměrném rozdílu mezi odměnou pro muže a ženy

Nejen dnes, ale každý den: #inclusionmatters

Nejen dnes, ale každý den: #inclusionmatters

 

Více talentů přilákají společnosti, které si váží rozmanitosti. Kombinace kulturně rozmanitého prostředí může zvýšit kreativitu při vývoji produktů a zvýšit tak schopnost společnosti uspokojit potřeby svých klientů. 

Rozmanitost sama o sobě však nestačí. Inkluze je o využití našich rozdílů a jejich využití při řešení problémů a k tomu, abychom byli inovativnější, naše výkony byly efektivnější a byly vyslyšeny všechny hlasy a aby společnosti podporovaly „rozmanitost myšlení“.  

Tohle vše je důvodem, proč  UniCredit věří v zapojení různých zaměstnanců jako strategický hnací motor obchodu  a zavazuje se k vytvoření prostředí pro zapojení našich různých pracovníků, kdy každý, kdo je schopen poskytovat vynikající výkony, tak může učinit.

 

Týden diverzity a inkluze UniCredit v roce 2019

 

Dne 14. října 2019 UniCredit zahájil první Týden diverzity a inkluze, protože věříme, že rozmanitost je klíčem k inovaci a růstu.

Různé názory poskytují nové perspektivy, originální přístupy a nová řešení.

Po dobu celého jednoho týdne zaměstnanci rozebírali toto téma v souladu s našimi dvěma hodnotami „Etikou a respektem“ a naší hlavní zásadou „Dělat to, co je správné!“.

15 zemích se uskutečnilo 75 iniciativ včetně workshopů a školení, abychom naslouchali našim kolegům a jejich rodinám, expertům v daném oboru a nevládním organizacím.

 

Týden diverzity a inkluze UniCredit v roce 2019

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo