100% KAPITÁLOVÁ OCHRANA – JEDNORÁZOVÉ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MOJEINVESTICE WATER

Pojištění s investiční složkou

Díky spolupráci s Allianz pojišťovnou nabízíme jednorázové investiční životní pojištění MOJEINVESTICE WATER se 100% kapitálovou ochranou a bez vstupního poplatku. Pojistěte se pro případ dožití, smrti nebo smrti následkem úrazu na dobu pěti let s možností se současně podílet na výkonnosti akcií nadnárodních společností podnikajících v odvětvích zaměřených na vodní hospodářství.

 

V případě pojistné události vám Allianz pojišťovna vyplatí minimálně zaplacené pojistné.

Při splnění zákonných podmínek si můžete snížit daňový základ až o 24 tisíc Kč.

 

Produkt je možné si sjednat pouze do 17.12.2021 v našich pobočkách nebo na dálku s naším bankéřem po telefonu.

Jednorázové investiční životní pojištění
Podkladové aktivum
Parametry produktu
Jak sjednat
Důležité dokumenty

Uvedené informace mají pouze informativní povahu, nepředstavují návrh na uzavření smlouvy a nemohou vzhledem ke svému rozsahu nahradit předsmluvní informace, podmínky pojištění a pojistnou smlouvu ani poskytnout jejich kompletní shrnutí. Uvedené informace nepředstavují osobní poradenství ani doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic a pojištění, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Další informace o produktu naleznete v dokumentu Sdělení klíčových informací (KID).

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo