Market in Financial Instruments Directive (MiFID II)

Vážení zákazníci,

při poskytování investičních služeb a zejména pak při obchodování s investičními nástroji UniCredit Bank uplatňuje pravidla nastavená v návaznosti na pořadavky stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů („MiFID II“), resp. nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice MiFID II, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice („Prováděcí nařízení“) a zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ( „Zákon"). Cílem těchto pravidel je zejména ochrana zákazníků, a to především v oblasti rozsahu předávaných informací, vyhodnocování informací o odborných znalostech a zkušenostech zákazníka, a o pravidlech předávání a provádění zákaznických pokynů ohledně investičních nástrojů.   

Kategorizace zákazníků

V souladu se Zákonem a s Prováděcím nařízením je Banka povinna provést kategorizaci svých zákazníků a informovat je o jejich zařazení do příslušné kategorie. Poučení o kategorizaci je uvedeno v dokumentu:

Archiv těchto informací naleznete ZDE.


Banka Vás tímto upozorňuje, že výše uvedené informace jsou dostupné ve všech obchodních místech Banky též v tištěné podobě.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na své příslušné kontaktní místo v Bance.

Informační povinnost

Banka je ze Zákona povinna poskytnout svým zákazníkům informace o:

  • Bance a jí poskytovaných investičních službách
  • investičních nástrojích
  • možných rizicích, která mohou být spojena s investiční službou nebo nástrojem a jejich možné minimalizaci
  • pravidlech nakládání s majetkem Zákazníka a jeho ochrany včetně institutu Garančního fondu obchodníků s cennými papíry

Tyto informace jsou souhrnně uvedeny v dokumentu: Předobchodní informační povinnost - znění platné od 1.10.2018.

Podrobné poučení o Garančním fondu obchodníků s cennými papíry, o podmínkách poskytovaných náhrad, o výpočtu výše náhrady a další podrobnosti o záručním systému jsou obsaženy v dokumentu Informace o záručním systému Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

Archiv těchto informací naleznete ZDE.

O obsahu smluv o poskytování investičních služeb, právech a povinnostech smluvních stran, které z těchto smluvních vztahů vyplývají, bude Banka informovat zákazníka vždy předložením návrhu příslušné smlouvy k prostudování tak, aby měl zákazník vždy dostatečný časový prostor k posouzení smluvních podmínek.

Banka je dle Zákona povinna zveřejnit pro zákazníky svou politiku provádění pokynů, politiku střetu zájmů a pobídek a pravidla pro podávání stížností a reklamací. Tyto dokumenty jsou k nahlédnutí zde:

Archiv těchto dokumentů naleznete ZDE.

Banka poskytuje svým zákazníkům pravidelné zprávy o poskytovaných investičních službách. Banka standardně používá v těchto informacích zkratky (např. identifikace trhu či typ pokynu). Seznam těchto zkratek a jejich vysvětlení je uveden v dokumentu Seznam používaných zkratek – znění platné od 20.06.2019.

Archiv těchto informací naleznete ZDE.

Pokud zákazník investuje do české rodiny fondů Amundi, je mu ve kterékoliv pobočce Banky k dispozici přehled konkrétních střetů zájmů a pobídek souvisejících s takovými pokyny.


Banka Vás tímto upozorňuje, že výše uvedené informace jsou dostupné ve všech obchodních místech Banky též v tištěné podobě.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na své příslušné kontaktní místo v Bance.

Investiční nástroje

 

 

Bližší informace o jednotlivých investičních nástrojích jsou uvedeny v samostatných dokumentech, které mají podobu produktových listů, statutů či prospektů fondů, sdělení klíčových informací či emisních podmínek. Tyto informace jsou dostupné v tištěné podobě ve všech pobočkách Banky nebo na příslušných internetových stránkách Banky.

Sdělení klíčových informací

Banka Vás tímto upozorňuje, že výše uvedené informace jsou dostupné ve všech obchodních místech Banky též v tištěné podobě.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na své příslušné kontaktní místo v Bance.

 

 

Ceník

Informace o ceně za poskytnutí investiční služby jsou uvedeny v Sazebníku Banky, který je k nahlédnutí ve všech pobočkách Banky nebo na internetových stránkách:

V Sazebníku neuvedené Ceny a poplatky související s poskytnutím investiční služby jsou buď uvedeny v dokumentu týkajícím se konkrétního investičního nástroje (např. statut fondu kolektivního investování) nebo jsou individuálně dohodnuty v rámci smlouvy o poskytování investiční služby či samostatně před uzavřením každého jednotlivého obchodu (např. individuální derivátové transakce).


Banka Vás tímto upozorňuje, že výše uvedené informace jsou dostupné ve všech obchodních místech Banky též v tištěné podobě.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na své příslušné kontaktní místo v Bance.

Evidence

Časový rozvrh provozního dne

Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů v průběhu provozního dne a závěrka provozního dne jsou
stanoveny následovně:

Činnost Čas
 Příjem příkazů  8:30 - 17:00
 Evidence příkazů  8:30 - 17:30
 Závěrka provozního dne   Okamžik dokončení zpracování zápisů změn
 na základě příkazů systémem, nejpozději 17:30

 

Stanovení výše vynaložených věcných nákladů při poskytování údajů oprávněným osobám a způsob jejich úhrady

Ke stanovení výše účelně vynaložených věcných nákladů spojených s poskytnutím požadovaného
údaje z evidence investičních nástrojů a dokumentů uchovávaných podle § 99a odst. 1 zákona č. 256/
2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon“, resp. „údaj
z evidence“) osobě, která je podle § 115 odst. 1 Zákona oprávněna takový údaj z evidence požadovat
(dále jen „žadatel“), a které by bance nevznikly, kdyby neplnila svou povinnost údaj z evidence
poskytnout uloženou Zákonem, banka použije platný a účinný sazebník úhrad nákladů Centrálního
depozitáře cenných papírů, a.s.

Způsob úhrady nákladů se řídí pravidly stanovenými v § 3 vyhlášky č. 212/2010 Sb., o způsobu
stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů
centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů.


Banka Vás tímto upozorňuje, že výše uvedené informace jsou dostupné ve všech obchodních místech Banky též v tištěné podobě.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na své příslušné kontaktní místo v Bance.

Poobchodní transparentnost

Ve smyslu § 16c zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, platného do 2. ledna 2018, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako obchodník s cennými papíry uveřejňuje údaje o obchodu s kótovanými akciemi uzavřeném mimo regulovaný trh se sídlem v členském státě Evropské unie nebo mnohostranný obchodní systém se sídlem v členském státě Evropské unie za podmínek a v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující trhy finančních nástrojů (MiFID).

Poučení o rizicích

Předmětné sdělení nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními nástroji v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních nástrojů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému, investor dále nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou také vystaveny výkyvům vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv zejména na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Předmětné sdělení nepředstavuje zvláštní informace o poskytovateli investičních služeb, jeho poskytovaných službách, ochraně majetku zákazníka, rizicích apod. dle příslušných právních předpisů. Tyto informace jsou dostupné v materiálu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Dříve, než se rozhodnete investovat, seznamte se s příslušným prodejním prospektem investičního nástroje. Dále se seznamte s legislativními podmínkami investice, devizovými omezeními a daňovými důsledky investice. Případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit.

Veškeré informace použité při tvorbě nebo obsažené v textu pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. považuje za důvěryhodné. Přestože UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., věnuje obsahu a ověřování takovýchto informací veškerou péči, nemůže zaručit jejich správnost, přesnost a úplnost.

Systematický internalizátor

Banka je dle ustanovení § 17a zákona č.256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, systematickým internalizátorem pro následující druh investičních nástrojů:

 

Nelikvidní instrumenty

Kategorie dluhopisu

Název emitenta

Podnikový dluhopis

CZECHOSLOVAK GROUP a.s.

 

 

Další informace

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo