Informace o nákladech a poplatcích spojených s investičními nástroji a investičními službami

3. ledna 2018 vstoupila v platnost nová evropská směrnice MiFID II spolu s další navazující regulací. Tato regulace s sebou přinesla nová pravidla a požadavky na poskytování investičních služeb. V zájmu lepšího informování klientů – investorů byl výpis z majetkového účtu ke konci předchozího roku rozšířen o sekci Informace o nákladech a poplatcích spojených s investičními nástroji a investičními službami. V této části výpisu vám UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Banka“) poskytuje komplexní přehled o poplatcích a nákladech spojených s vašimi investicemi a cennými papíry za celý předchozí kalendářní rok.

 

V případě, že vám některé uváděné údaje nejsou jasné, nahlédněte prosím do vysvětlivek níže, které vám poskytnou bližší popis jednotlivých položek výpisu. Svou konkrétní situaci můžete samozřejmě prodiskutovat se svým bankéřem, případně se neváhejte obrátit na kontaktní linku 800 14 00 14.

 

Na závěr vás chceme ujistit, že předmětné informace nepředstavují jakoukoliv změnu ve výši poplatků podle současného platného sazebníku, ale jen zpětně deklarují objem uhrazených a aplikovaných poplatků za celý předchozí kalendářní rok, které nám umožňují i nadále zlepšovat naše služby.

Poplatek

Každý řádek tabulky výpisu představuje jeden typ poplatku, který byl v průběhu předchozího kalendářního roku aplikován. Na konci tabulky je následně uveden celkový součet zaplacených poplatků a nákladů včetně poměru této sumy vůči celkové hodnotě cenných papírů evidovaných na majetkovém účtu:

 • Provize za obchod – odměna Banky za zprostředkování nákupu/prodeje cenného papíru, která zároveň pokrývá případné náklady třetích stran (např. burzy) na provedení takového obchodu.
 • Poplatek za vypořádání – náklady třetích stran (např. zahraničních zprostředkovatelů/makléřů) spojené s provedením pokynu klienta, které jsou přeneseny na klienta.
 • Provize za vypořádání – odměna Banky za provedení změny v evidenci cenných papírů, zejména z důvodu převodu na jiného majitele nebo přechodu cenných papírů např. v důsledku dědictví.
 • Poplatky banky za vedení účtu CP – odměna Banky za vedení účtu cenných papírů, která zároveň pokrývá případné náklady třetích stran (např. zahraničních depozitářů), u kterých jsou cenné papíry evidované.
 • Manažerské poplatky fondů – podíl banky – část manažerského (správcovského) poplatku (odměna správci za obhospodařování majetku fondu a obvykle za aktivní správu, výběr investic a snahu o lepší výkonnost, než má trh) vyplácená správcovskou společností Bance jako distributorovi těchto podílových fondů. Banka využívá tyto prostředky ke zlepšování služeb, např. přehledu investic v Online Bankingu aj.
 • Manažerské poplatky fondů a další, zejména transakční poplatky a náklady nástroje – část manažerského (správcovského) poplatku, která je příjmem správce jako jeho odměna za obhospodařování majetku fondu a obvykle za aktivní správu, výběr investic a snahu o lepší výkonnost, než má trh. Poplatek zahrnuje také ostatní transakční náklady spojené s obchodováním cenných papírů zahrnutých v podílovém fondu.    
 • Jednorázové výstupní poplatky fondu – poplatek fondu za předčasný odprodej podílových jednotek před datem plánované splatnosti.
 • Distribuční poplatky ‑ emisní ážia – odměna Banky za zprostředkování úpisu cenného papíru ‑ dluhopisu nebo investičního certifikátu, na primárním trhu.
 • Jednorázové vstupní poplatky za strukturování – odměna emitenta cenného papíru, zpravidla investičního certifikátu, za jeho strukturování při jeho tvorbě.
 • Poplatky za strukturování – odměna Banky za strukturování cenného papíru ‑ dluhopisu, při jeho tvorbě a za zprostředkování jeho úpisu na primárním trhu.
 • Poplatek trhu – poplatek třetí strany, obvykle zahraniční burzy, spojený s provedením obchodu na daném trhu.
 • Poplatek za korporátní akci – poplatek třetí strany, obvykle zahraničního depozitáře, spojený s vykonáním korporátní akce (např. výplata dividendy, uplatnění práv na úpis apod.).
 • Daň z finančních transakcí – speciální daň vybraných zemí Evropské unie (např. Itálie) aplikovaná na určité typy finančních transakcí s cennými papíry (např. nákup akcií).
Přímo strženo klientovi (Ano/Ne)
 • Ano = poplatek byl přímo stržen z peněžního účtu klienta
 • Ne = poplatek nebyl přímo stržen z peněžního účtu klienta, ale byl průběžně započítáván do hodnoty investice
Obdrženo bankou
Obdrženo třetí stranou
 • Obdrženo bankou = výše poplatku, jehož příjemcem byla Banka
 • Obdrženo třetí stranou = výše poplatku, jehož příjemcem byla třetí strana, např. správce fondu nebo emitent cenného papíru
Procento vůči hodnotě portfolia
 • Poměr výše poplatku vůči celkové hodnotě investic evidovaných na majetkovém účtu k 31. 12. předchozího kalendářního roku
Regulatorní zařazení
 • Služba = daný typ poplatku souvisel s poskytnutím investiční služby (např. evidence cenných papírů na majetkovém účtu, zprostředkování nákupu/prodeje cenných papírů)
 • Produkt = daný typ poplatku souvisel s konkrétním finančním nástrojem, produktem (např. manažerský poplatek podílového fondu)

 

 

V případě, že pro vás i nadále nejsou některé informace srozumitelné, kontaktujte prosím svého bankéře, případně se neváhejte obrátit na kontaktní linku 800 14 00 14.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo