Global Security Services

UniCredit Bank je leaderem v poskytování custody služeb pro tuzemské i zahraniční finanční instituce v České republice i regionu střední a východní Evropy a je držitelem povolení pro výkon funkce depozitáře. Pro více informací ohledně custody služeb prosím navštivte: http://gss.unicreditgroup.eu/

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (UCB CZSK) vykonává prostřednictvím svého oddělení Global Security Services (GSS) správu a vypořádání cenných papírů (tzv. Custody služby) pro klienty GSS na základě smluvní dokumentace, která zahrnuje „Master Agreement“, „Sub-Custody Agreement", „Service Level Agreement“ apod.

Klient komunikuje s UCB CZSK primárně SWIFT-em, alternativou je pak komunikace prostřednictvím bankovního komunikačního rozhraní Business Net for Securities (BNS) či jiným kanálem na základě smluvní dohody.

 

Custody služby zahrnují zvláště

 •  Správu a vypořádání tuzemských zaknihovaných cenných papírů primárně evidovaných v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP a.s.) či v Systému Krátkodobých Dluhopisů (SKD – obchodní a depozitářský systém pro pokladniční poukázky, provozovaný Českou Národní Bankou) a to jak pro lokální tak i pro zahraniční institucionální investory,
 • správu a vypořádání zahraničních zaknihovaných cenných papírů přijatých k obchodování na českém regulovaném trhu organizovaném Burzou Cenných Papírů Praha (BCPP a.s.) a zároveň evidovaných Centrálním depozitářem cenných papírů (CDCP a.s.);
 • úschovu tuzemských listinných cenných papírů ve vlastním trezoru a jejich následnou správu a případné vypořádání (např. akcií, státních i korporátních dluhopisů či směnek).

 

Správa cenných papírů zahrnuje:

 • Zajišťování mandatorních korporátních akcí spojených s klientskou držbou zaknihovaných cenných papírů zejména pak výplaty úroků, dividend a dalších výnosů z cenných papírů na účet klienta,
 • sledování a oznamování voluntárních korporátních událostí majících vztah k cenným papírům držených klienty GSS (např. odkupy cenných papírů formou vytěsnění tzv. Squeeze-out aj.);
 • zastupování a hlasování klientů na valných hromadách akcionářů v souladu s pokyny klientů (tzv. Proxy Voting),
 • management klientských majetkových účtů v depozitářích a evidence a rekonciliace cenných papírů na těchto účtech.

 

Vypořádání cenných papírů zahrnuje:

 • Neobchodní (tzv. Over-The-Counter či OTC) převody výše zmiňovaných cenných papírů z a na klientský majetkový účet registrovaného u předmětného depozitáře (např. v CDCP a.s.) a to výhradně dle pokynů klienta GSS,
 • zabezpečení finančního zúčtování těchto transakcí v Clearingu ČNB a následně na klientském peněžním účtu vedeného u UCB CZSK;
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. je řádným členem a účastníkem v CDCP a.s., SKD a jiných lokálních smluvních depozitářů cenných papírů a obsluhuje cenné papíry svých klientů striktně v souladu s regulatorně a interně nastavenými pravidly a to vždy v nejlepším zájmu svých klientů.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (UCB CZSK) vykonává prostřednictvím svého oddělení Global Security Services (GSS) správu a vypořádání cenných papírů (tzv. Custody služby) pro klienty GSS na základě „Smlouvy o správě cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů, zahraničních cenných papírů a zahraničních zaknihovaných cenných papírů a vypořádání obchodů s nimi“.

Klient komunikuje s UCB CZSK primárně SWIFT-em, alternativou je pak komunikace prostřednictvím bankovního komunikačního rozhraní Business Net for Securities (BNS) či jiným kanálem na základě smluvní dohody.

 

Custody služby zahrnují zvláště

 • Správu a vypořádání zahraničních zaknihovaných cenných papírů evidovaných v zahraničních depozitářích cenných papírů (např. Clearstream Banking Luxembourg - CBL, Euroclear – EOC, Bank of New York Mellon – BoNYM, Bank Polska Kasa Opieki S.A. – PEKAO aj.) a to pro lokální institucionální investory.

 

Správa cenných papírů zahrnuje:

 • Zajišťování mandatorních korporátních akcí spojených s klientskou držbou zaknihovaných cenných papírů zejména pak výplaty úroků, dividend a dalších výnosů z cenných papírů na účet klienta prostřednictvím relevantního zahraničního depozitáře,
 • oznamování přijatých voluntárních korporátních událostí majících vztah k cenným papírům držených klienty GSS,
 • případně požadované zajišťování hlasování klientů na valných hromadách akcionářů v souladu s pokyny klientů (tzv. Proxy Voting) za pomoci využití služeb zahraničního depozitáře,
 • management klientských majetkových účtů v depozitářích a knihách UCB CZSK a evidence a rekonciliace cenných papírů na těchto účtech.

 

Vypořádání cenných papírů zahrnuje:

 • Neobchodní (tzv. Over-The-Counter či OTC) převody výše zmiňovaných cenných papírů z a na klientský majetkový účet registrovaného u předmětného depozitáře (např. v CBL, EOC aj.) a to výhradně dle pokynů klienta GSS,
 • zabezpečení finančního zúčtování těchto transakcí na peněžních účtech relevantních depozitářů a následně na klientském peněžním účtu vedeného u UCB CZSK.

 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. je klientem výše zmiňovaných depozitářů cenných papírů a obsluhuje cenné papíry svých klientů striktně v souladu s regulatorně a interně nastavenými pravidly a to vždy v nejlepším zájmu svých klientů.

 

Služby depozitáře jsou poskytovány:

 • Penzijním společnostem, a to důchodovým fondům dle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, účastnickým fondům dle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření, transformovaným fondům dle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a ostatním fondům dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
 • investičním společnostem a investičním fondům podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

 

UniCredit Bank patří mezi největší depozitáře v ČR v objemu kontrolovaného majetku fondů kolektivního investování. Naše velikost a význam v tomto segmentu nám umožňují aktivně se podílet na spoluvytváření tržního prostředí pro poskytování služeb depozitáře.

Úzce spolupracujeme s regulátorem jak při tvorbě legislativy, tak i při nastavování kontrolních mechanismů, kdy se vždy snažíme hájit zájmy našich klientů.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., vykonává funkci depozitáře pod dohledem České národní banky. Dohlíží na zákonné a statutové omezení při investovaní finančních prostředků v penzijních společnostech a investičních fondech.

Činnost depozitáře je v UniCredit Bank zajišťována oddělením Depozitářské služby v rámci odboru Global Securities Services, který je organizačně začleněn do úseku Global Transaction Banking, který přímo podléhá členu představenstva UniCredit Bank odpovědného za divizi Firemního, investičního a privátního bankovnictví.

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo