Pravidelné investování

na cokoliv

Pravidelné investování vám nabízí příležitost vytvořit si finanční rezervu, díky níž si můžete realizovat jakákoliv svá přání, sny nebo cíle.

Spočítejte si:

remove

add

remove

Roky

add

Roky

Roky

Upozornění: Více informací o programu pravidelného investování U invest Plus naleznete ZDE.

Co jednotlivé strategie znamenají?

Konzervativní strategie

Tato strategie, pod kterou řadíme fond Amundi Fund Solutions - Conservative, je vhodná pro opatrné investory s investičním horizontem do 5 let. Podíl akciové složky v portfoliu se může podle dění na finančních trzích pohybovat mezi 0-35 %.

Balancovaná strategie

Tato strategie, pod kterou řadíme fond Amundi Fund Solutions - Balanced, je vhodná pro investory s vyváženým rizikovým profilem a investičním horizontem od 5 do 10 let. Podíl akciové složky v portfoliu se může podle dění na finančních trzích pohybovat mezi 35-65 %.

Dynamická strategie

Tato strategie, pod kterou řadíme fond Amundi Fund Solutions - Sustainable Growth, je vhodná pro dynamické investory s investičním horizontem na 7 a více let. Podíl akciové složky v portfoliu se může podle dění na finančních trzích pohybovat mezi 65-85 %.

Poznámka:

Očekávané zhodnocení investičních strategií p.a. nepředstavuje závazný příslib do budoucnosti. Pro pozitivní scénář vychází z historické 5-leté výkonnosti fondů Amundi Fund Solutions - Conservative (ISIN LU1121647744), Balanced (ISIN LU1121646696) a Sustainable Growth (ISIN LU1121647231) v CZK měnové třídě k datu 23.12.2021, která je na roční bázi přepočítána pomocí odúročitele. Pro negativní scénář vychází z 5-leté historické volatility příslušného fondu k datu 23.12.2021, která se pro potřeby výpočtu bere zároveň jako báze roční. Upozorňujeme, že v případě negativního vývoje trhu může investor realizovat ztrátu, pokud by držené podílové listy prodal, tzn. investor může přijít o část nebo až o veškeré investované finanční prostředky. Kalkulace zohledňuje zaplacený vstupní poplatek podle platného ceníku hrazený periodicky nebo jednorázově. Kompletní rozkrytí celkových souvisejících nákladů a poplatků je uvedeno v dokumentu Předobchodní simulace poplatků, který je vyhotoven bankéřem před podáním pokynu k nákupu podílových listů vybraného fondu.

Předmětné sdělení je modelovým příkladem, nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. Investiční možnosti uváděné v tomto modelovém příkladě nemusí korespondovat s určeným cílovým trhem investora. Banka upozorňuje klienta, že bez vyplněného investičního dotazníku není schopna identifikovat jeho potřeby a cíle a nemůže mu nabídnout žádné konkrétní investiční nástroje. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Investor dále nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou také vystaveny výkyvům vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv zejména na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Veškeré informace použité při tvorbě nebo obsažené v textu pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. považuje za důvěryhodné. Přestože UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., věnuje obsahu a ověřování takovýchto informací veškerou péči, nemůže zaručit jejich správnost, přesnost a úplnost.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo