Pravidelné investování

pro vaše děti

Pravidelné investování vám nabízí příležitost vytvořit si finanční rezervu, kterou můžete svým dětem v budoucnosti předat.

Spočítejte si:

remove

add

remove

add

remove

Roky

add

Roky

Roky

Upozornění: Minimální výše pravidelné měsíční investice v UniCredit Bank je 500 Kč. Pokud tato hodnota výše vychází nižší, prosíme o navýšení finančních prostředků, které chcete dětem předat, a to z důvodu, aby bylo pravidelnou investici možné sjednat.

Co jednotlivé strategie znamenají?

Konzervativní strategie

Tato strategie je vhodná pro opatrné investory s investičním horizontem do 5 let. Podíl akciové složky v portfoliu je nižší než 35 %.

Balancovaná strategie

Tato strategie je vhodná pro investory s vyváženým rizikovým profilem a investičním horizontem od 5 do 10 let. Podíl akciové složky v portfoliu se pohybuje mezi 35 až 65 %.

Dynamická strategie

Tato strategie je vhodná pro dynamické investory s investičním horizontem na 7 a více let. Podíl akciové složky v portfoliu se pohybuje mezi 65 až 100 %.

Poznámka:


Upozorňujeme, že u pravidelného investování pro nezletilce bude v případě zpětného odkupu před dosažením zletilosti požadován předchozí souhlas opatrovnického soudu. Pravidelnou investici je možné také zřídit přímo na rodiče.

 

Očekávané průměrné roční zhodnocení vlastních úspor je kalkulováno na úrovni 2 % p.a., což je aplikováno na výše uvedenou hodnotu již naspořených finančních prostředků určených pro děti.

 

Očekávané zhodnocení investičních strategí p.a. nepředstavuje závazný příslib do budoucnosti, vychází z historické výkonnosti portfolií s porovnatelnými parametry a složením. Kalkulace nezahrnuje vývoj trhu, ale zohledňuje zaplacený vstupní poplatek podle platného ceníku hrazený periodicky. Kompletní rozkrytí celkových souvisejících nákladů a poplatků je uvedeno v dokumentu Předobchodní simulace poplatků, který je vyhotoven bankéřem před podáním pokynu k nákupu podílových listů vybraného fondu. 

 

 

Předmětné sdělení je modelovým příkladem, nepředstavuje osobní investiční poradenství ani investiční doporučení, která by zohledňovala individuální situaci investora, zejména ve smyslu jeho odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, či dokonce jeho finanční situaci, investiční cíle nebo vztah k riziku. Investiční možnosti uváděné v tomto dokumentu nemusí korespondovat s určeným cílovým trhem investora. Banka upozorňuje klienta, že bez vyplněného investičního dotazníku není schopna identifikovat jeho potřeby a cíle a nemůže mu nabídnout žádné konkrétní investiční nástroje. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a není jisté, že skutečný výnos bude odpovídat výnosu očekávanému. Investor dále nese kreditní riziko emitenta investičního nástroje. Investiční nástroje denominované v cizích měnách jsou také vystaveny výkyvům vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít jak pozitivní, tak i negativní vliv zejména na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Další informace o rizicích jsou dostupné v materiálu Investiční služby v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Veškeré informace použité při tvorbě nebo obsažené v textu pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. považuje za důvěryhodné. Přestože UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., věnuje obsahu a ověřování takovýchto informací veškerou péči, nemůže zaručit jejich správnost, přesnost a úplnost.

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo