SRD II - podpora výkonu práv akcionářů – nová právní úprava

Vážení klienti,

do zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“), byla transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů („směrnice“ nebo „SRD II“).

* * *

Cílem směrnice je zajištění dlouhodobého působení akcionářů ve společnostech, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Společnost má podle směrnice právo znát svého akcionáře a dozvědět se, kdo je k rozhodnému dni jejím akcionářem.

Akcionář má být informován o údajích, které jsou pro něj jako akcionáře důležité. Tyto informace bude emitent předávat depozitáři, jenž je předá zprostředkovatelům, kteří tyto informace mají předat dále, až budou předány akcionáři. Akcionář má možnost zaslat emitentovi informace, které se týkají výkonu jeho práv z akcie, a to prostřednictvím struktury zprostředkovatelů, kteří jsou povinni předat informaci v rámci řetězce výše nebo ji mohou zaslat emitentovi, nebo osobě, kterou emitent určil.

V ZPKT je omezena doba, po kterou mohou být uchovávány a zpracovávány údaje získané a zpracovávané za účelem identifikace akcionářů a za účelem komunikace mezi emitentem a akcionářem, aby mohl být usnadněn výkon práv akcionářů a jejich zapojení do činnosti společnosti. Tyto údaje mohou být uchovávány a zpracovávány po dobu jednoho roku ode dne, kdy se emitent dozví, že osoba, o níž uchovává a zpracovává informace, již přestala být jeho akcionářem. Účel využití osobních údajů vyplývá z čl. 6 GDPR.

Depozitáři a zprostředkovatelé jsou oprávněni požadovat za své služby úplatu jako úhradu nákladů vzniklých při poskytnutí informací. Pokud nebude stanoveno jinak, úplata UniCredit Bank je zahrnuta v její odměně za poskytování příslušných investičních služeb (zejména depot fee/safekeeping fee) a není konstruována jako dodatečná odměna. UniCredit Bank má dále právo na úhradu nákladů třetích stran, zejména úplat hrazených osobám v řetězci depozitářů a zprostředkovatelů.

* * *

Novelou ZPKT se dále zavádí postupy, které mají vést k vyšší transparentnosti institucionálních investorů a poradců pro hlasování. Institucionální investoři a správci aktiv budou zejména povinni vypracovat a uveřejnit politiku zapojení, v níž uvedou jak sledují společnosti, do nichž investují prostředky.

Dále se směrnice věnuje většímu zapojení akcionářů do odměňování členů představenstva, dozorčí a správní rady a dalších osob ve vrcholném vedení, pokud na ně bylo delegováno téměř veškeré obchodní vedení (typicky generální ředitel). Kotované společnosti budou povinny vypracovat politiku odměňování, která bude schvalována valnou hromadou. V zájmu zajištění transparentnosti bude rovněž uveřejňována na webu emitenta. Za každé účetní období budou kotované společnosti povinny vyhotovit zprávu o odměňování obsahující odměny jednotlivých osob, na něž dopadá politika odměňování. Tato zpráva bude předmětem hlasování na valné hromadě a následně uveřejněna na webu emitenta.

Směrnice také reguluje významné transakce se spřízněnými stranami, u nichž hrozí zvýšené riziko poškození zájmů zejména společnosti, respektive akcionářů, kteří nejsou spřízněnou stranou (menšinových akcionářů). Významné transakce budou, bude-li kontrahentem spřízněná strana, napříště podléhat schválení valnou hromadou a budou se rovněž uveřejňovat na webu emitenta.

 

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo