REFORMA REFERENČNÍCH ÚROKOVÝCH SAZEB

Co je referenční úroková sazba a proč je důležitá?

„Referenční hodnota“ je předem určená standardní hodnota, na základě které se měří výkonnost finančních investic a náklady spojené s poskytnutím úvěrů.

Referenční hodnota se může použít k měření výkonnosti indexu, cenného papíru nebo dokonce správcovské společnosti. Například výkonnost podílových fondů se často porovnává se změnami v „referenčním“ akciovém indexu Standard & Poor's 500. Referenční hodnotu je možné také použít k určení alokaci aktiv v portfoliu nebo k výpočtu poplatků založených na výkonnosti.

Referenční hodnotu je možné použít jako vhodný základ pro úvěry (podnikové úvěry, rodinné úvěry, kontokorentní úvěry) a další složitější finanční transakce, jako např. deriváty.

Banky používají referenční hodnoty pro úrokové sazby při výpočtu úroků z úvěrů, směnek a vkladů. Banky mohou například půjčovat peníze za dohodnutou úrokovou sazbu, která je stanovena podle určité referenční sazby s připočítáním přirážky. Pokud je přirážka stanovena na 1 %, zaplacený úrok bude o 1 % vyšší než aktuální referenční sazba. Náklady na úvěr se teda zvýší, pokud se zvýší referenční sazba a naopak. V takovém případě může být referenční hodnotou spolehlivá, nezávislá a relativně jednoduchá hodnota pro všechny zúčastněné strany.

Referenční úrokové sazby jsou klíčové pro finanční stabilitu, a proto sehrávají ústřední roli na finančních trzích, protože je ve velké míře používají fyzické a právnické osoby v celém ekonomickém systému. Nejběžnějšími referenčními úrokovými sazbami jsou sazba na mezibankovním trhu Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) a London Interbank Offered Rate (LIBOR). Jsou základem pro ceny úvěrů v globálním finančním systému.

 

Pozadí reformy IBOR (Interbank Offered Rate)

V roce 2013 skupina G20 požádala Radu pro finanční stabilitu (Financial Stability Board - FSB), aby provedla zásadní revizi hlavních referenčních úrokových sazeb a vypracovala plány možných změn tak, aby tyto referenční sazby byly spolehlivé a náležitě používané účastníky trhu.

V červenci 2014 FSB zveřejnila svá doporučení, ve kterých byly v zásadě stanoveny dva hlavní cíle: (1) reforma IBORů (mezibankovních úrokových sazeb, z nichž se nejčastěji používá LIBOR), aby byly posíleny stávající metodiky, a aby byly v co největší míře založeny na skutečných transakcích; a (2) vytvořit alternativní referenční sazby, které splňují požadavky na spolehlivé referenční sazby.

FSB v této souvislosti žádá, aby regulační orgány a společnosti z finančního i nefinančního sektoru v mnoha zemích vyvinuli značné a trvalé úsilí pro přechod ze všech sazeb London Interbank Offered Rate (LIBOR) nejpozději do konce roku 2021 s cílem zmírnit možná rizika spojená s očekávaným zánikem sazby LIBOR.

 

Nařízení (EU) o indexech používaných jako referenční hodnoty (Benchmark Regulation - BMR)

Nařízením (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách (BMR), které nabylo účinnosti 1. ledna 2018, se EU zařadila mezi první regiony, ve kterých byl stanoven komplexní, právně závazný regulační režim upravující finanční referenční hodnoty. BMR zakazuje subjektům pod dohledem EU používat referenční hodnotu, pokud její administrátor není schválen národním regulačním orgánem v jednom z členských států EU a není uveden v rejstříku referenčních hodnot, který vede Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA), nadnárodní orgán dohledu EU.

Pro klienty a věřitele je důležitější to, že nařízení BMR vyžaduje, aby takové smlouvy a dohody obsahovaly udržitelná opatření pro záložní postup, ve kterých bude uvedeno, jaké referenční sazby budou smluvní strany používat v případě, že původně dohodnutá referenční sazba už nebude k dispozici.

 

Stručný přehled o reformě

Pokud budou finanční trhy přecházet z LIBOR k alternativní sazbě, banky a jejich klienti vynaloží koordinované úsilí, aby byl tento přechod hladký. Níže uvádíme stručné pokyny.

 

EURIBOR: může se i nadále používat jako referenční hodnota podle pravidel BMR

Sazba Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) je nezajištěná tržní referenční sazba, kterou stanovuje skupina vybraných bank a spravuje a zveřejňuje Evropský institut pro peněžní trhy (European Money Markets Institute - EMMI) pro více období platnosti (jeden týden a jeden, tři, šest a dvanáct měsíců).

Aby splnil požadavky BMR, EMMI vyvinul novou metodiku výpočtů (tzv. „hybridní metodiku“). Podle této nové hybridní metodiky se EURIBOR počítá pomocí skutečných transakcí vždy, když jsou tyto transakce k dispozici.

 

Od EONIA k €STR

Sazba EONIA by se ve své předcházející podobě mohla dostat do rozporu s nařízením EU o indexech používaných jako referenční hodnoty (BMR), vzhledem k nedostatečnému počtu uskutečněných transakcí a vysoké koncentraci objemů mezi malým počtem přispěvatelů.

Pro zachování sazby EONIA během přechodného období a do jejího zániku 3. ledna 2022 se její metodika změnila a od 2. října 2019 se EONIA počítá jako sazba €STR plus fixní rozpětí 8,5 bazických bodů. Sazba €STR odráží náklady bank se sídlem v eurozóně na velkoobchodní nezajištěné jednodenní úvěry v eurech a vychází výhradně ze skutečných transakcí hlášených ECB.

Sazba EONIA bude zveřejněna naposledy 3. ledna 2022 a potom zanikne; ve všech smlouvách, které jsou splatné po tomto datu a které odkazují na sazbu EONIA, musí být uvedena písemná doložka o záložním postupu, v které bude stanovena její náhrada.

 

Od sazby London Interbank Offered Rate (LIBOR) k alternativní referenční sazbě (ARR)

Sazbu LIBOR, Londýnskou mezibankovní úrokovou sazbu, v současnosti stanovuje centrálně v Londýně administrátor ICE Benchmark Administrator v sedmi splatnostech (nebo délkách), od jednodenních po 12měsíční, pro 4 měny (viz tabulka níže) a Úřad pro obezřetnostní regulaci Spojeného království (Prudential Regulation Authority - PRA) odpovídá za její regulaci.

Britský orgán dohledu Financial Conduct Authority (FCA) oznámil, že zveřejňování sazby LIBOR není po roce 2021 garantováno, a proto ji firmy musí změnit v existujících smlouvách na alternatívní referenční sazby (ARR) před tímto datem.

ARR jsou jednodenní téměř bezrizikové referenční sazby, které byly identifikovány jako alternativní referenční hodnoty pro existující klíčové mezibankovní úrokové sazby (IBOR). Tyto sazby jsou spolehlivé a jsou založeny na aktivních, likvidních podkladových trzích.

Výběr možných alternativ LIBOR po celém světě:

 

LIBOR

ARR

LIBOR USD

SOFR, Secured overnight financing rate (zajištěné transakce)

LIBOR GBP

SONIA, Sterling overnight index average (nezajištěné transakce)

LIBOR JPY

TONAR, Tokyo overnight average (nezajištěné transakce)

LIBOR CHF

SARON, Swiss average rate overnight (zajištěné transakce)

 

Ustanovení pro záložní postup

S cílem vyřešit riziko zániku jedné nebo vícerých sazeb LIBOR nebo referenčních hodnot, zatímco pro účastníky trhu bude nadále platit tato sazba, je finančním institucím a klientům doporučováno, aby se dohodli na smluvních ustanoveních pro záložní postup s použitím ARS jako náhradních sazeb.

Alternativní sazby jsou vytvářeny s cílem zajistit kontinuitu smluv po zániku sazby LIBOR. Účastníci trhu musí kromě toho zajistit, aby smlouvy v co největší míře odpovídaly původní dohodě poté, co se záložní postup začne uplatňovat, důsledkem čehož bude sazba předvídatelná, transparentní a férová.

V mnoha zemích probíhají práce na vývoji smluvních ustanovení pro záložní postup s cílem zmírnit riziko spojené s nejistotou existence LIBOR po roce 2021, a teda snížit potenciální nejistoty týkající se doby, kdy už se nebude používat.

 

Vliv na naše klienty

Reforma sazby IBOR má vliv na stávající/nové smlouvy a zejména na úvěrové smlouvy a finanční smlouvy indexované na LIBOR. Zatímco se sazba LIBOR bude i nadále zveřejňovat až do konce roku 2021, Bank of England a britský orgán dohledu Financial Conduct Authority a pracovní skupina pro bezrizikové referenční sazby v librách šterlinků očekávají, že všechny finanční instituce se sídlem ve Spojeném království přestanou do konce 1. čtvrtletí 2021 vydávat nové produkty na bázi LIBOR se splatností po roce 2021. UniCredit následně přezkoumá svou nabídku, podle toho, které referenční sazby jsou dostupné na trzích a v regulatorním rámci.

 

UniCredit v práci

Společnost UniCredit zřídila specializovanou pracovní skupinu, jejímž cílem je zajistit dodržování nařízení EU o referenčních hodnotách (BMR) a řídit systematický přechod ze sazby LIBOR na ARR. Společnost UniCredit se navíc účastní několika mezinárodních pracovních skupin s cílem zharmonizovat proces transformace IBOR a přispívat k němu.

 

15. května 2020

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Obsah této stránky odráží současné vlastní poznatky společnosti UniCredit o transformaci IBOR a může se měnit. Upozorňujeme, že zde uvedený přehled nelze považovat za úplný ani vyčerpávající. Jeho cílem není nahradit důkladné posouzení nezávislých odborníků toho, jak může tento vývoj ovlivnit Vás nebo Vaši společnost, a nepředstavuje ani žádné právně závazné rady ani doporučení. Společnost UniCredit se bude snažit pravidelně aktualizovat tuto stránku nebo poskytovat oznámení týkající se vývoje na trhu v souvislosti s reformou referenční úrokové sazby.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo