ESG

Enviromental Social Governance

Vážení klienti,

 

seznamte se, prosím, s informacemi, které UniCredit Bank zveřejňuje  v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „Nařízení“).

Nařízení má za cíl posílit informovanost koncových zákazníků a směřuje k udržitelnému, sociálně zodpovědnému investování a k investování prosazujícímu správné řízení společnosti.

 

Transparentnost vůči investorům je klíčový prvek Nařízení. Jedná se o sjednocení podmínek informování konečných investorů v jednotlivých členských státech. Evropská unie chce zejména poskytnout společnostem rámec, ve kterém budou schopné nabízet širokou škálu produktů a zároveň dodržovat pravidla udržitelného financování.

 

 

Související dohody implemetující ESG postupy

Valné shromáždění OSN dne 25. září 2015 přijalo nový globální rámec udržitelného rozvoje: Agenda 2030, jehož základem jsou Cíle udržitelného rozvoje. Přechod na nízkouhlíkové a udržitelnější oběhové hospodářství efektivně využívající zdroje v souladu s cílemi udržitelného rozvoje je klíčem k zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti hospodářství Unie.

Pařížská dohoda přijatá na základě Rámcové dohody OSN o změně klimatu, která nabyla platnosti 4. listopadu 2016, se zaměřuje na posílení reakce na změnu klimatu, kromě jiného  sladěním finančních toků nízkoemisním rozvojem odolným vůči změně klimatu.

EU se zavázala dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Dosažení tohoto cíle bude zahrnovat tranformaci evropské společnosti a hospodářství, které musí být nákladově efektivní a spravedlivé, stejně tak jako sociálně vyvážené. Komise v této souvislosti předložila v roce 2019 oznámení o Evropské zelené dohodě (EU Green Deal), který má být novou strategií růstu EU s cílem transformovat Unii na klimaticky neutrální, spravedlivou a prosperující společnost s moderním, zdrojově efektivním a konkurenceschopným hospodářstvím. Kromě jiného je potřeba přesměrovat finanční toky do udržitelných investic.

 

 

V souladu s Nařízením tímto UniCredit Bank zveřejňuje informace o začlenění ESG postupů do poskytovaného investičního a pojistného poradenství.

 

 

Politika začleňování rizik týkajících se udržitelnosti – platné od 5.11.2021

  • Důvod aktualizace: doplnění odkazu na pravidla UniCredit skupiny v oblasti odměňování.

Prohlášení o nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti – platné od 10.3.2021

 

Archiv
Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo