Úvěrové registry

Bankovní registr klientských informací CBCB

Bankovní registr klientských informací (dále jen BRKI) je informační databáze, ve které jsou soustředěny informace o úvěrových závazcích a nepovolených debetních zůstatcích na běžných účtech fyzických osob - občanů a fyzických osob podnikatelů, a umožňuje výměnu informací mezi bankami účastnícími se tohoto projektu. Informační báze registru je tvořena pozitivními i negativními úvěrovými informacemi o bonitě a důvěryhodnosti klientů. Provoz registru byl zahájen v červnu roku 2002.

Provozovatelem registru je společnost CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s. se sídlem Na vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, tel. +420 277 778 600. V rámci společnosti CBCB funguje klientské centrum sídlící na stejné adrese, jehož cílem je poskytovat klientům bank informace o Bankovním registru, na požádání vydávat klientům výpisy z registru s informacemi, které jsou o nich v Bankovním registru vedeny, a řešit případné reklamace klientů týkající se nepravdivých či nepřesných údajů v registru. Výpisy z registru jsou zpoplatněny dle ceníku Klientského centra. Aktuální seznam členů a další informace o registru je možné získat také na internetové adrese: http://www.cbcb.cz nebo na e-mailové adrese: klient@cbcb.cz.

Nebankovní registr klientských informací CNCB

Nebankovní registr klientských informací (dále jen NRKI) je informační databáze, ve které jsou soustředěny informace o úvěrových závazcích fyzických osob - občanů a fyzických osob podnikatelů, a umožňuje na základě souhlasu získaného od klienta výměnu informací mezi subjekty účastnícími se tohoto projektu. Informační báze registru je tvořena pozitivními i negativními úvěrovými informacemi o bonitě a důvěryhodnosti klientů. Provoz registru byl zahájen v červnu roku 2005.

Provozovatelem registru je společnost CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o. se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, tel. +420 277 778 650. V rámci společnosti CNCB funguje klientské centrum sídlící na stejné adrese, jehož cílem je poskytovat klientům společností účastnících se výměny informací v Nebankovním registru informace o tomto registru, na požádání vydávat klientům výpisy z registru a řešit případné reklamace klientů týkající se nepravdivých či nepřesných údajů v registru. Výpisy z registru jsou zpoplatněny dle ceníku Klientského centra.Aktuální seznam členů a další informace o registru je možné získat také na internetové adrese: www.cncb.cz nebo na e-mailové adrese: klient@cncb.cz.

Od 1.1.2006 došlo k odstartování vzájemné výměny dat mezi Bankovním registrem klientských informací CBCB (BRKI) a Nebankovním registrem klientských informací CNCB (NRKI). Na základě získaných souhlasů od klientů si mohou banky účastnící se projektu BRKI a leasingové a splátkové společnosti účastnící se projektu NRKI vyměňovat informace o svých úvěrových klientech.

Informační memorandum Bankovního a Nebankovního registru pro klienty bank

Databáze SOLUS

Databáze SOLUS je externí informační databáze, ve které jsou soustředěny informace o klientech fyzických osobách - občanech a fyzických osobách podnikatelích (Solus FO) nebo o klientech fyzických osobách podnikatelích a právnických osobách (Solus IČ), kteří udělili souhlas s poskytováním svých údajů do této databáze a kteří neplní závazky vůči některému ze členů sdružení. Obsahem databáze jsou pouze informace negativního charakteru. Provoz databáze byl zahájen v červnu roku 1999.

Provozovatelem databáze je SOLUS - Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům se sídlem Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 - Krč, Tel. +420 840 140 120. V rámci společnosti Solus funguje na stejné adrese klientské centrum, jehož cílem je poskytovat klientům společností účastnících se vzájemné výměny informací v databázi Solus informace o tomto registru, na požádání vydávat klientům výpisy z databáze nebo řešit případné reklamace klientů týkající se nepravdivých či nepřesných údajů vedených v registru. Aktuální seznam členů a další informace o registru je možné získat také na internetové adrese: http://www.solus.cz nebo na e-mailové adrese: info@solus.cz.

Solus mimo standardní výpisy poskytované klientským centrem nabízí prostřednictvím firmy Media Support s.r.o. také službu „SMS výpis", která umožňuje spotřebitelům snadné a rychlé získání informace o jejich aktuálních závazcích po splatnosti (dluzích) vedených sdružením Solus, a které mohou mít vliv na poskytnutí dalších úvěrů - hypotéky, osobního úvěru, kreditní karty, úvěrové, leasingové či jiné služby u členských společností sdružení SOLUS. Tato služba je zpoplatněna dle ceníku klientského centra, bližší informace jsou k dispozici na stránkách sdružení Solus: http://www.solus.cz/sms-vypis/

Poučení o registrech Solus

Poučení o zpracování osobních údajů podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („ZOOÚ")

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Banka") zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu, v jakém jí jsou klienty poskytnuty v souvislosti s poskytováním jednotlivých bankovních produktů, za účelem jednání s klientem o smlouvě a pro poskytování bankovních služeb dle bankovní licence. Banka, pokud s tím klienti nevysloví písemný nesouhlas, zpracovává v zákonem daném rozsahu osobní údaje klientů rovněž i k nabízení obchodu nebo služeb klientům. Osobní údaje klientů týkající se jejich bonity a důvěryhodnosti Banka zpracovává v rozsahu, v jakém je v souladu se zákonem nebo s příslušným souhlasem klienta obdrží od klienta, z mezibankovních nebo jiných úvěrových registrů a dalších zdrojů.

Doba zpracování osobních údajů

Banka je podle § 16 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (ZoB), povinna uchovávat osobní údaje a údaje a doklady o obchodech po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo ukončení obchodního vztahu s klientem.

Způsob zpracování osobních údajů

Banka osobní údaje klientů zpracovává automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů, a to buď sama anebo prostřednictvím zpracovatelů, s nimiž má uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s § 6 ZOOÚ. Veškerá místa, na kterých dochází ke zpracování osobních údajů Bankou nebo zpracovateli Banky, jsou nahlášena jako místa zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje bez výslovného souhlasu klienta nebudou předávány do států, které mají horší pravidla pro nakládání s osobními údaji než Česká republika. 

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů, následek odmítnutí

Poskytnutí osobních údajů klienta je dobrovolné. V rozsahu, v jakém je však Banka na základě zákona povinna osobní údaje klientů zjišťovat, zpracovávat a uchovávat, je však poskytnutí některých osobních údajů podmínkou pro poskytování služeb ze strany Banky. Těmito povinnými údaji jsou: všechna jména a příjmení, rodné číslo (nebylo-li přiděleno pak datum narození), místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti.

Poskytnutí zbývajících osobních údajů je závislé pouze na vůli klienta a Banka předáním těchto údajů nepodmiňuje poskytování bankovních služeb. Tím, že klient umožní ostatní osobní údaje zaznamenat do smlouvy, kterou s Bankou uzavře, bude takové jednání považováno za výslovné udělení souhlasu se zpracováním těchto osobních údajů Bankou, a to po celou dobu trvání smluvních vztahů.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny

Osobní údaje klientů mohou být zpřístupněny zaměstnancům Banky, osobám spolupracujícím s Bankou na plnění jejích povinností (včetně realizace práv a povinností vyplývajících ze smluv uzavřených s klientem), osobám oprávněným na základě jiných právních předpisů (např. orgánům dozoru, včetně orgánů dozoru v zemích sídel osob začleněných do koncernu UniCredit Group), osobám začleněným do koncernu UniCredit Group a osobám vedoucím mezibankovní informační systémy v zemích sídla akcionářů Banky a jiným zpracovatelům osobních údajů, popř. jejich zaměstnancům, a to především pro účely plnění smlouvy s klientem, případně také pro zajištění ochrany rizik Banky a koncernu UniCredit Group, výkaznictví, auditu a vnitřní kontroly. Tyto údaje mohou být zpřístupněny i dalším osobám v návaznosti na zvláštní souhlas klienta. Některé osobní údaje klientů (informace o bankovním spojení, identifikačních údajích majitelů účtů a záležitostech, které vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti klientů) mohou být rovněž zpřístupněny dalším bankám nebo pobočkám zahraničních bank v rámci plnění povinnosti postupovat při výkonu své činnosti obezřetně, a to i prostřednictvím právnické osoby, která není bankou (§ 38a odst. 1 ZoB). 

Přístup subjektu údajů k informacím

Banka je povinna klienta na jeho žádost písemně informovat o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny. Přesný rozsah informace definuje § 12 odst. 2 ZOOÚ. Banka má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Ochrana práv subjektu údajů

Klient, který se domnívá, že Banka nebo jí pověřený konkrétní zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Banku nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby Banka nebo konkrétní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost klienta oprávněná, Banka nebo konkrétní zpracovatel neprodleně závadný stav odstraní. Klient má rovněž právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů klienta jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle občanského zákoníku.

Spinning wheel animation

Loading

UniCredit Logo